thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 9 tháng đầu năm

Ngày đăng 27/09/2016 | 02:07 PM  | View count: 20
Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn

Kế hoạch hoạt động của Ban công tác người cao tuổi thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 27/09/2016 | 02:05 PM  | View count: 13
Hoạt động của Ban công tác người cao tuổi thị xã Sơn Tây cuối năm 2016

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016

Ngày đăng 27/09/2016 | 02:03 PM  | View count: 10
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 27/09/2016 | 01:55 PM  | View count: 9
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 24/09/2016 | 09:07 AM  | View count: 9
Thực hiện Tháng hành động bình đẳng giới

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trao "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 24/09/2016 | 09:00 AM  | View count: 850
Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra các điểm truy cập dịch vụ Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 24/09/2016 | 08:53 AM  | View count: 19
Kế hoạch kiểm tra các điểm truy cập dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

Kế hoạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 15/09/2016 | 02:39 PM  | View count: 40
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây