thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 12/06/2017 | 04:54 PM  | View count: 21
Kế hoạch Rà soát người cao tuổi...

Kế hoạch Phát triển du lịch thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 12/06/2017 | 04:13 PM  | View count: 155
Kế hoạch phát triển du lịch thị xã Sơn Tây ...

Kế hoạch tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017 định hướng đến năm 2020

Ngày đăng 09/06/2017 | 03:23 PM  | View count: 31
Kế hoạch tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp...

Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 09/06/2017 | 03:17 PM  | View count: 28
Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...

Kế hoạch kiểm tra hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:43 PM  | View count: 831
Kế hoạch kiểm tra hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 8/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:08 PM  | View count: 24
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP

Kế hoạch đảm bảo y tế cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:01 PM  | View count: 17
Kế hoạch đảm bảo y tế cho kỳ thi vào lớp 10...