thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Tập huấn kỹ năng tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023
Ngày đăng 15/03/2023 | 20:03  | View count: 119

Sáng ngày 15/3, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chúc hội nghị tập huấn kỹ năng, phương pháp tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã cho đội ngũ cộng tác viên Ban chỉ đạo 35; đại diện lãnh đạo phòng ban ngành, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội thị xã, các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi của các đơn vị, nhà trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Lê Đức Hoàng, báo cáo viên, giảng viên chính khoa tuyên truyền, Học viện Báo chí và tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng, phương pháp tham gia cuộc thi. Theo đó, đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thị xã có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Hội đồng Giám khảo). Khuyến khích các đồng chí báo cáo viên Thành phố, Thị xã; giảng viên Trung tâm Chính trị, học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị; thành viên Tổ Thư ký giúp việc, Tổ Biên tập - Quản trị, đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Thị xã; phóng viên, biên tập viên; giáo viên, nhân viên các nhà trường; giáo viên, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thị xã Sơn Tây tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi gồm 3 nhóm trong đó nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhóm 2: Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, thuộc một trong hai loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip; bảo đảm quy định về nội dung, hình thức nêu tại Thể lệ cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức cuộc thi thị xã nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến 17h30’ ngày 01/5/2023.

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng. Hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

HOÀNG PHƯƠNG