Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 . Thủ tục 05:Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Thi đua khen thưởng
2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Y tế
3 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản Mức Độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
4 Thủ tục 01: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Thi đua khen thưởng
5 Thủ tục 01: Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Cải cách hành chính
6 Thủ tục 01: Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tôn giáo
7 Thủ tục 01: Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức Độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
8 Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày GCN ATTP hết hạn) Mức Độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
9 Thủ tục 02: Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức Độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
10 Thủ tục 02: Tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Thi đua khen thưởng
11 Thủ tục 02: Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Cải cách hành chính
12 Thủ tục 02: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tôn giáo
13 Thủ tục 03: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản (trường hợp GCN ATTP còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN) Mức Độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
14 Thủ tục 03: Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Thi đua khen thưởng
15 Thủ tục 03: Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Cải cách hành chính
16 Thủ tục 03: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tôn giáo
17 Thủ tục 04: Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu Mức Độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
18 Thủ tục 04: Phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương Mức Độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
19 Thủ tục 04: Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Thi đua khen thưởng
20 Thủ tục 04: Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Cải cách hành chính