ban tuyên giáo

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY SƠN TÂY

 

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Thị ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thị ủy.

2. Nhiệm vụ

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; xây dựng các văn bản của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tuyên giáo.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và Thị ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử, cơ quan, đơn vị thuộc thị xã trước khi trình Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, dư luận xã hội; dự báo diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, báo cáo, tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy nội dung, biện pháp giải quyết.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng:

+ Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng.

+ Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ tuyên giáo cấp dưới.

+ Triển khai sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ thị xã; hướng dẫn cấp ủy xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thị xã sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành, đoàn thể.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên truyền:

+ Tổ chức mạng lưới, chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thị xã đến cơ sở.

+ Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, đất nước, thị xã.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác báo chí - phát hành:

+ Theo dõi, tổng hợp tình hình mua, đặt báo, tạp chí của Đảng; tình hình báo chí phản ánh về thị xã Sơn Tây.

+ Biên soạn tài liệu sinh hoạt chi bộ và cấp phát các loại tài liệu học tập hàng tháng đến các tổ chức cơ sở đảng.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác khoa giáo (khoa học cộng nghệ - môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, gia đình, bảo hiểm xã hội, ma túy); đề xuất với Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy chủ trương, biện pháp chỉ đạo trên các lĩnh vực này.

- Mối quan hệ:

+ Đối với các ban đảng Thị ủy: Ban Tuyên giáo Thị ủy có mối quan hệ bình đẳng, phối hợp cùng các ban đảng Thị ủy làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy về công tác xây dựng Đảng. Phối hợp xây dựng, đề xuất chương trình, kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, kiểm tra, giám sát tổng kết công tác xây dựng Đảng của thị xã.

+ Đối với Trung tâm Chính trị thị xã: Phối hợp chỉ đạo, theo dõi thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo nội dung chương trình, chỉ tiêu đã được cấp trên phê duyệt; định kỳ, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên theo quy định.

+ Đối với HĐND - UBND thị xã,  Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thị xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: Phối hợp thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổ cộm nhân dân quan tâm”. Được cấp ủy phân công phối hợp với UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của cấp ủy về công tác chính trị, tư tưởng, khoa giáo.

+ Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chương trình, nội dung công tác tuyên giáo tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

+ Ban Tuyên giáo Thị ủy thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy về phương hướng, nội dung, nghiệp vụ.

3. Thông tin liên hệ

          - Địa chỉ: Số 5 Trưng Vương, Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

          - Điện thoại liên hệ: 024.33618845; 024.33831904

          - Địa chỉ hòm thư: btg_tusontay@hanoi.gov.vn

 

TT

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

 

 

1

Hà Việt Phong

Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm Chính trị

33.831.904

0989.992.628

2

Đỗ Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng Ban

 

0987.839.231