ủy ban kiểm tra thị ủy

1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu giúp thị ủy, uỷ ban kiểm tra thị ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thịtheo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do thị ủy, ban thường vụ thị ủy giao.

1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của thị ủy.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất :

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình thị ủy, ban thường vụ thị ủy, uỷ ban kiểm tra thị ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của thị ủy, ban thường vụ thị ủy về công tác kiểm tra, giám sát của thị ủy.

b) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra thị ủy và nhiệm vụ do thị ủy, ban thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do uỷ ban kiểm tra thị ủy quyết định.

c) Phối hợp với các ban đảng, giúp thị ủy, ban thường vụ, thường trực thị ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giát sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp thị ủy, ban thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

d) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của thị ủy, ban thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

đ) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát :

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

2.3- Thẩm định, thẩm tra :

 Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thịtrước khi trình ban thường vụ, thị ủy.

2.4- Phối hợp :

a) Ban tổ chức, văn phòng thị ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của thị ủy.

Ban tổ chức thị ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

b) Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ thịvà cấp uỷ trực thuộc thị ủy.

2.5- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan uỷ ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực thị ủy giao :

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan uỷ ban kiểm tra thị ủy.

b) Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra thị ủy.

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra thị ủy và uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc thị ủy khi cần thiết.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực thị ủy giao.     

3- Tổ chức bộ máy

3.1- Lãnh đạo : Gồm chủ nhiệm và không quá 2 phó chủ nhiệm chuyên trách uỷ ban kiểm tra.

Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra là thủ trưởng cơ quan uỷ ban kiểm tra, các phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra là phó thủ trưởng cơ quan uỷ ban kiểm tra.

3.2- Biên chế : Có từ 5 đến 7 người (kể cả uỷ viên uỷ ban kiểm tra chuyên trách).

 

TT

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

 

 

1

Chu Quang Dũng

Chủ nhiệm

 

0972.671.899

2

Nguyễn Thế Hùng

Phó Chủ nhiệm

 

0983.661.567

3

Trần Thị Kim Oanh

Phó Chủ nhiệm

 

0983.529.484