thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây: Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Ngày đăng 26/10/2018 | 14:34  | View count: 197

Thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, trong những năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Thị ủy tổ chức tọa đàm về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao, hàng năm Ban Dân vận Thị ủy phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào phù hợp với thực tế của từng địa phương. Trên cơ sở đó đảng ủy các xã, phường chỉ đạo 145/145 tổ dân vận tại các thôn, tổ dân phố phát huy tốt vai trò định hướng phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân; tích cực tham mưu cho cấp ủy tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có mô hình, cách làm hay, sáng tạo góp phần khơi dậy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Một số mô hình dân vận khéo tiêu biểu là:  Mô hình vận động nhân dân hiến đất, ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Sơn Đông, Cổ Đông, Đường Lâm; vận động nhân dân thực hiện tang văn minh của hội người cao tuổi xã Sơn Đông, tiết kiệm nuôi lợn nhựa của Hội LHPN phường Quang Trung; xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ Kiều phường Phú Thịnh, họ Phùng xã Thanh Mỹ; vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung; xây dựng tổ tự quản, họ giáo tự quản đảm bảo ANTT ở khu dân cư Phú Mai – phường Phú Thịnh; phát triển mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Cổ Đông, phường Trung Sơn Trầm; vận động nhân dân đảm bảo trật tự, văn minh đô thị tại phường Lê Lợi, Sơn Lộc, Quang Trung… Các mô hình đã mang lại hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng trong xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ những người làm công tác dân vận thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm:" Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Hầu hết các xã, phường đều tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quyền dân chủ của người dân được phát huy qua bầu cử trưởng các thôn, tổ dân phố, thông qua ban thanh tra nhân dân được thành lập và hoạt động ở tất cả các địa phương, đơn vị, góp phần làm trong sạch bộ máy chính quyền cơ sở,  khơi dậy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Mô hình tiết kiệm nuôi lợn nhựa của Hội LHPN phường Quang Trung

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu có dạy rằng: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng, chính quyền với nhân dân; là tiền đề đưa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ thị xã đã đề ra./.

 

                                                                                               Phan Thanh