thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Ngày đăng 19/04/2019 | 09:58  | View count: 1577

Sáng ngày 19/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với các ban Đảng của Thị ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Các học viên đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Trong thời gian từ ngày 9/4 đến ngày 19/4, các học viên được học tập, quán triệt những nội dung, chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được giới thiệu 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVI; thảo luận, giải đáp các vấn đề.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó tích cực phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức.

Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 14 học viên đạt loại giỏi (chiếm 16,3%), 68 học viên đạt loại khá (chiếm 79,1%). Tại lễ bế giảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cũng đã khen thưởng cho 9 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

                                                                     Diệp