thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thị xã
Ngày đăng 10/07/2019 | 08:52  | View count: 3824

Sáng ngày 10/7, tại hội trường UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn.

Các đại biểu tiếp thu nội dung tập huấn

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận TW truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy định số 08-Qđi/TW của Ban chấp hành  TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành  TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng; Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thông tin về thực trạng đất nước và định hướng phát triển; nội dung phát triển giáo dục đào tạo; công tác cán bộ và yêu cầu hiện nay để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

 

                                                                             PHẠM HẢO