thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 12/11/2019 | 09:12  | View count: 194

Sáng 12/11, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX, đại biểu HĐND thị xã khóa XIX, các Ban đảng Thị ủy, lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã, xã, phường; các đồng chí cán bộ trung - cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn cùng lãnh đạo chủ chốt các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); phổ biến một số nội dung Quy định số 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Theo đó từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII; Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018; Bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Xem xét thi hành kỷ luật đảng viên.  

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thị xã tới cơ sở kịp thời nắm bắt nội dung quan trọng và có tính chiến lược của đất nước; trên cơ sở đó vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ; bổ sung chỉ tiêu, nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch cấp mình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặt ra; đồng thời thông báo, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần phát triển đất nước và địa phương theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./.

HOÀNG PHƯƠNG