thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Tổng kết công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020
Ngày đăng 28/12/2020 | 10:41  | View count: 189

Sáng ngày 28/12, Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Năm 2020, Ban thanh tra nhân dân 15 xã, phường thực hiện 176 cuộc giám sát, phát hiện 18 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời 18 vụ việc, tập trung giám sát trên các lĩnh vực: giám sát hoạt động của HĐND, UBND; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Trong năm, MTTQ các xã phường ra quyết định thành lập 61 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tiến hành giám sát đối với 137 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, phát hiện 10 công trình vi phạm, kiến nghị giải quyết 9 công trình. Ngoài ra, các ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng phối hợp giám sát 62 cuộc về quản lý trật tự xây dựng, 26 cuộc về quản lý đất đai, 56 cuộc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua đó khẳng định vai trò làm chủ của nhân dân trong giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật, nhất là thực hiện các quy định về quản lý đầu tư tại cơ sở đã rõ nét hơn, có tác dụng góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, hạn chế thất thoát vốn và tài sản của nhà nước, xâm hại lợi ích cộng đồng, kịp thời giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc của nhân dân. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai, công trình, dự án do nhân dân đóng góp, công trình dân sinh, chế độ chính sách đối với người có công. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 02-212 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020 được Ủy ban MTTQ thị xã khen thưởng./

 

PHẠM HẢO