thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Tự hào 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022)
Ngày đăng 31/07/2022 | 20:43  | View count: 147

Ngay trong quá trình hoạt động, để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đường lối cách mạng vào trong nước, vào các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hạt nhân ưu tú. Và chính những hoạt động đó của Người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng; định hình sứ mệnh đi trước, mở đường của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 

Sau Hội nghị thành lập Đảng (2/1930), Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.

Đặc biệt, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương,  Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

92 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Trong thành tích chung đó có một phần đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo thị xã Sơn Tây. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, ngành tuyên giáo thị xã đã tích cực hoạt động, kiên cường đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, động viên Nhân dân thị xã ra sức khôi phục, phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong thời kỳ mới, cùng với đội ngũ tuyên giáo của cả nước và Thủ đô Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, ngành tuyên giáo thị xã đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động nắm bắt tình hình, đề xuất kịp thời các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng hiệu quả; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, công tác dư luận xã hội, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương; thực hiện tốt công tác phối hợp các hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo…, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về công tác tuyên giáo, nhất là công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tạo được sự đoàn kết thống nhất, nâng cao cảnh giác cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thị xã.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần được nghiên cứu, chỉ đạo kịp thời. Cạnh tranh địa chính trị trên thế giới giữa các nước lớn, tình hình dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh truyền nhiễm khác đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; sự chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ngày càng gia tăng, với âm mưu, thủ đoạn và phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt…

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành trọng trách lớn lao mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, thời gian tới, ngành tuyên giáo thị xã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động, công tác trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tính chính trị, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội XXI Đảng bộ thị xã. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền khát vọng vươn lên, ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã với mục đích đổi mới, hành động, tạo động lực mới cho sự phát triển của thị xã. Phối hợp tuyên truyền, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng. Nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, lên các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”. Quan tâm chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công nghệ...., đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là "người chiến sĩ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng".

92 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngành tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành. Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của ngành tuyên giáo là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng; là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và Nhân dân. Đây cũng là dịp các cấp ủy Đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với ngành Tuyên giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Với niềm tự hào sâu sắc về truyền thống vẻ vang 92 năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ngành tuyên giáo thị xã nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, xây dựng quê hương Sơn Tây giàu đẹp, văn minh./.

 

                          Ban Tuyên giáo Thị uỷ