thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây học tập, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng 15/09/2022 | 09:26  | View count: 182

Sáng ngày 15/9, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, tác phẩm gồm tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo, toàn diện những câu hỏi lớn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đây là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn tư tưởng người đứng đầu Đảng ta.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã nâng cao nhận thức về đường lối và thực tiễn đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

           Phan Thanh