thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Phấn đấu đến năm 2030 Thành cổ Sơn Tây là “Di tích cấp Quốc gia đặc biệt"
Ngày đăng 16/11/2022 | 07:09  | View count: 75

Cổng Thông tin điện tử thị xã Sơn Tây trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tại tại Lễ Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư TT Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng thị xã tại 

Lễ Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch

Hòa trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của đất nước và Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, bao thế hệ người dân Sơn Tây đã không ngừng sáng tạo ra các giá trị văn hóa, mà hiện hữu hôm nay là những di tích lịch sử văn hóa, công trình kiến trúc, nghệ thuật độc đáo gắn với những giá trị văn hóa phi vật thể mang đậm nét của vùng đất Sơn Tây - xứ Đoài, tiêu biểu trong số đó là Thành Sơn Tây.

Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính Quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước. Cùng với truyền thống văn hiến - anh hùng được bồi đắp qua hơn ngàn năm lịch sử, vùng đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội “địa linh, nhân kiệt” đã được bạn bè quốc tế ngợi ca là: “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình”. Hà Nội còn tự hào là “nơi lắng hồn núi sông”, hội tụ, tỏa sáng các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng qua các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Theo thống kê, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện nay có gần 6.000 di tích, trong đó số lượng di tích được xếp hạng cấp quốc gia chiếm ¼ tổng số di tích cấp Quốc gia của cả nước. Sự phong phú, đa dạng và có chiều sâu về giá trị văn hóa của Thủ đô chính là nguồn tài sản vô giá, tạo nên những giá trị độc đáo của vùng đất “Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến”. Đó cũng chính là tiềm năng, thế mạnh, là cơ sở, nguồn lực để Hà Nội phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa, hợp tác quốc tế.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã tập trung quán triệt, tổ chức triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa Kết luận số 76/KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam,...; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất...”; đặc biệt là sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, đó là: “... cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc Việt Nam anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới...”.

Để thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của đồng chí Tổng Bí thư, với việc ban hành Chương trình số 06 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chuyên đề Nghị quyết số 09 ngày 22/2/2022, về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một trong những nghị quyết quan trọng của khóa XVII nhằm cụ thể hóa mục tiêu “... Tiếp tục xây dựng văn hoá Thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến; tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tiếp tục phát triển hệ thống thông tin đại chúng, sự nghiệp sáng tạo văn học, nghệ thuật, hoàn thiện các thiết chế văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống Thăng Long - Hà Nội đi đôi với xây dựng mới các công trình văn hoá tiêu biểu...” được nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thành cổ Sơn Tây về đêm 

Hòa trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của đất nước và Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, bao thế hệ người dân Sơn Tây đã không ngừng sáng tạo ra các giá trị văn hóa, mà hiện hữu hôm nay là những di tích lịch sử văn hóa, công trình kiến trúc, nghệ thuật độc đáo gắn với những giá trị văn hóa phi vật thể mang đậm nét của vùng đất Sơn Tây - xứ Đoài; tiêu biểu trong số đó là Thành Sơn Tây, một trong 4 “trọng trấn” quan trọng của đất Thăng Long xưa, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822). Đây là tòa thành cổ được xây bằng đá ong duy nhất của Việt Nam, hiện thân cho một giai đoạn trong lịch sử đất nước, minh chứng thuyết phục cho sức mạnh, lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Với tính chất quan trọng về văn hóa, kiến trúc xây dựng độc đáo, năm 1994 Thành cổ Sơn Tây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

công nhận là “Di tích lịch sử cấp Quốc gia”. Việc bảo tồn, phát huy hiệu quả di tích Thành cổ Sơn Tây đã và đang góp phần khẳng định vị trí, vai trò, giá trị tiêu biểu của công trình ý nghĩa lịch sử, đồng thời khơi dậy tiềm năng, xúc tiến phát triển du lịch văn hóa Thăng Long - Hà Nội, của Sơn Tây - xứ Đoài.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Sơn Tây trong những năm qua luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, tổ chức triển khai sáng tạo, bài bản và đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế du lịch. Theo quy hoạch chung phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây sẽ phát triển theo hướng trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội với chức năng đô thị văn hóa, lịch sử, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Cùng với Lễ phát dộng phố đi bộ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày 30/4/2022, Lễ kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây và Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch được tổ chức hôm nay là một hoạt động rất có ý nghĩa, nằm trong chuỗi hoạt động của “Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài”, “Về Sơn Tây - về miền di sản”, đây là một trong những tiền đề quan trọng để khơi dậy tiềm lực to lớn cho sự phát triển của Thị xã nói chung và du lịch của Sơn Tây nói riêng trong thời gian tới.

Phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây thu hút đông đảo người dân và du khách 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi xin chúc mừng và chia sẻ niềm tự hào với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Sơn Tây. Cũng nhân dịp này, chúng tôi xin được biểu dương thị xã Sơn Tây cùng với các địa phương của Thủ đô Hà Nội trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực để bảo tồn, phát giá trị di tích, văn hóa - lịch sử trên địa bàn, triển khai nhiều hoạt động, chương trình phát động du lịch, thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và mỗi địa phương.

Với sự phấn khởi, tự hào khi Thành cổ Sơn Tây tròn 200 năm tuổi, để phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của thị xã nói chung và giá trị Thành cổ Sơn Tây nói riêng; trong thời gian tới lãnh đạo Thành phố đề nghị với các đồng chí lãnh đạo, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân thị xã Sơn Tây cần nỗ lực, chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đề nghị các đồng chí tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021), trong đó quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; coi trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là phát triển du lịch; quan tâm phát triển để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội của thị xã chúng ta.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử gắn với giới thiệu đâm nét về di sản văn hóa của địa phương; tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, của thị xã về phát triển văn hóa - du lịch - dịch vụ để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thống nhất nhận thức, đồng tình hưởng ứng thực hiện; đưa các nội dung về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch bền vững lồng ghép với nội dung giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay.

Thứ ba, tập trung bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thị xã, như: “Đền Và”, “Làng cổ Đường Lâm”, “Văn Miếu”, “Thành cổ Sơn Tây”, “Đồng Mô”... gắn với phát huy hiệu quả lợi thế về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và ẩm thực. Huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế du lịch, kinh tế đô thị; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Sơn Tây thông qua việc triển khai hiệu quả các hoạt động của “Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài” và phát huy hiệu quả hoạt động của tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trở thành một trong những không gian văn hóa đặc biệt của thị xã Sơn Tây, của vùng và của Thủ đô Hà Nội.

Thứ tư, các cấp ủy, chính quyền cũng như toàn thể Nhân dân thị xã hãy tiếp tục chung tay, góp sức với Nhà nước gìn giữ, phát huy có hiệu quả giá trị di tích Thành cổ Sơn Tây cũng như các di sản văn hóa trên địa bàn thị xã và coi đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển văn hóa - du lịch của thị xã nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung trong thời kỳ mới; đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; chú trọng chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch của địa phương.

Thứ năm, đề nghị các sở, ngành, các địa phương, nhà đầu tư quan tâm phối hợp cùng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng, đặc biệt khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để phát triển kinh tế du lịch, công nghiệp văn hóa; đưa thị xã Sơn Tây sớm trở thành trung tâm phát triển kinh tế du lịch, kinh tế đô thị của vùng xứ Đoài, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2030, các di sản văn hóa tiêu biểu của Sơn Tây, đặc biệt là Thành cổ Sơn Tây được nâng cấp là “Di tích cấp Quốc gia đặc biệt”./.