thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Trung Sơn Trầm tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
Ngày đăng 07/10/2021 | 13:04  | View count: 84

Sáng ngày 7/10, phường Trung Sơn Trầm đã tổ chức thành công Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, một số nội dung đã được Ban tổ chức rút gọn.

Hội nghị Đảng ủy phường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển phường vào tình trạng khẩn cấp về QPAN

Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn, 4 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Vấn đề huấn luyện 1: chuyển phường vào trạng thái có tình huống, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, xử lý tình huống A2. Vấn đề huấn luyện 2: chuyển phường vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2. Vấn đề huấn luyện 3: chuyển phường vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, phòng tránh đánh địch tiến công hoả lực. Vấn đề huấn luyện 4: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Thông qua các hội nghị vận hành cơ chế đã thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng ủy trong việc nhận định, đánh giá đúng thực chất tình hình, đề ra các Nghị quyết biến chủ trương biện pháp của Nghị quyết thành kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và  phân công đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị UBND phường triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về QPAN

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Trung Sơn Trầm năm 2021 đã hoàn thành các nội dung, đạt mục đích yêu cầu đề ra, thông qua diễn tập góp phần nâng cao vai trò Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, MTTQ và các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, trong đó nòng cốt là quân sự và công an trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, đảm bảo quốc phòng an ninh, đánh bại mọi âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Diệp