thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Xuân Khanh cập nhật kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 4
Ngày đăng 28/07/2022 | 22:42  | View count: 60

Ngày 28/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) phường Xuân Khanh tổ chức cập nhật kiến thức QP&AN cho 104 cán bộ đối tượng 4 năm 2022.

Các đại biểu tham dự lớp học

Tham dự lớp học, các đồng chí học viên là cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách; tổ trưởng tổ dân phố; trưởng các đoàn thể ở tổ dân phố, Đảng viên mới kết nạp đã tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN được học tập, nghiên cứu các nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng an ninh; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, mô hình tốt, kinh nghiệm tốt. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kết quả và bài học kinh nghiệm. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng an ninh của các nước lớn có liên quan đến quốc phòng an ninh của Việt Nam. Pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Qua đó nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ ban, ngành, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố kịp thời nắm bắt tình hình quốc phòng an ninh của đất nước, địa phương. Từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới theo từng cương vị chức trách nhiệm vụ được giao.

 

HOÀNG PHƯƠNG