thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Sơn Tây quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW
Ngày đăng 26/12/2016 | 15:24  | View count: 857

Chiều ngày 26/12, BTV Thị ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục chính trị lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng còn nhấn mạnh một nội dung mới là xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, toàn thị xã phấn đấu hoàn thành việc học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII của cấp cơ sở trước ngày 20/1/2017./.

 

                                                                                           Phan Thanh ( Đài TT Sơn Tây)