thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội học tập chuyên đề năm 2019
Ngày đăng 12/03/2019 | 09:38  | View count: 3813

Sáng ngày 12/3, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, giới thiệu nội dung chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó nội dung chuyên đề nhấn mạnh: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2019 và các năm tiếp theo góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề nhằm giúp đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách gần dân, trọng dân, tin dân của Hồ Chí Minh; qua đó tạo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

 

                  Phan Thanh