Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ THỊ XÃ SƠN TÂY

         

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây

1. Hội đồng nhân dân thị xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở thị xã bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng nhân dân thị xã có Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội.

Ban của Hội đồng nhân dân thị xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân thị xã quyết định. Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thị xã có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thị xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thị xã

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Quyết định quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch của thành phố để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; quyết định dự án đầu tư công trình đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, giao thông theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan đô thị trên địa bàn.

HĐND thị xã nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 36 đại biểu. Trong đó:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

 

Nguyễn Quang Sơn

Chủ tịch HĐND

0433832217

 

 

 

Hà Văn Đông

Phó Chủ tịch HĐND

0433833987

 

 

 Nguyễn Thị VânPhó Chủ tịch HĐND 0988702324 

 

Ban pháp chế

 

0433833269

 

 

 

Nguyễn Quang Hán

Trưởng ban

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh

Phó ban

 

0903232728

 

 

Ban Kinh tế - Xã Hội

 

0433833266

 

 

 

Lê Đại Thăng

Trưởng ban

 

 

 

 Trần Thế ĐạtPhó ban 0936382488 

 

          Địa chỉ liên hệ

          Số 01, Phó Đức Chính, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

          Điện thoại: 0433.833.987

 

thăm!