thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2020
Ngày đăng 05/06/2020 | 12:16  | View count: 318

Sáng ngày 5/6, UBND thị xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2020. Đồng chí Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2020 dự và chỉ đạo hội nghị.

Diễn tập thực binh phường Viên Sơn năm 2019 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2020; hướng dẫn, phổ biến quy trình diễn tập, các văn kiện chuẩn bị diễn tập. Theo kế hoạch, nội dung diễn tập năm 2020 gồm 3 giai đoạn 5 vấn đề huấn luyện: Chuyển xã, phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Thời gian tổ chức diễn tập 1 ngày đêm với các nội dung: Diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Các đơn vị tổ chức diễn tập gồm phường Xuân Khanh, Quang Trung, xã Xuân Sơn. Thông qua diễn tập nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền và năng lực, trình độ làm tham mưu của ban, ngành, đoàn thể địa phương; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án chiến đấu của thị xã và xã, phường; kế hoạch bảo đảm thời chiến của địa phương. Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến khu vực phòng thủ thị xã; củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2020 đề nghị sau hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập và Ban chỉ huy quân sự thị xã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo xã, phường xây dựng kế hoạch, phương án diễn tập phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thị xã, xã, phường tích cực phối hợp tổ chức diễn tập đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian theo kế hoạch, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cao./.

HOÀNG PHƯƠNG