Văn phòng HĐND và UBND

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY

 

          I. Vị trí, chức năng

1. Phòng Lao động- TB&XH thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thị xã quản lý Nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Phòng Lao động-TB&XH thị xã chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND Thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động- TB&XH thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND Thị xã ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp UBND Thị xã quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thị xã theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, phường.

7. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, đình công về lao động; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Thị xã.

9. Ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn thị xã.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND Thị xã và Sở Lao động - TB&XH thành phố Hà Nội.

11. Quản lý vị trí làm việc, biên chế, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Thị xã.

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Thị xã.

13. Thực hiện các nghiệm vụ khác do UBND Thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức và biên chế

1. Tổ chức bộ máy

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã có Trưởng phòng, không quá 03 Phó trưởng phòng và các công chức, lao động hợp đồng thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo từng vị trí việc làm.

a. Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và những công việc được ủy quyền quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội ở thị xã; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

b. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị.

c. Mỗi cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của đơn vị được Trưởng phòng phân công phụ trách thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác trong phạm vi được phân công. Ngoài ra, cần chủ động, tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt với bộ phận khác trong đơn vị và các cơ quan, đơn vị thị xã có liên quan đến lĩnh vực công việc của ngành để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

d. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND thị xã quyết định.

2. Biên chế

a. Biên chế cán bộ công chức Phòng Lao động- TB&XH thị xã do Chủ tịch UBND thị xã quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của UBND Thị xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, hợp đồng lao động của đơn vị phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực, sở trường của công chức.

c. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm, Phòng Lao động- TB&XH thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

 

          Danh sách Trưởng/phó phòng

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

1

Nguyễn Đình Tiến

Trưởng phòng

 

0913.193200

0982.193200

nguyendinhtien_tusontay@ hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó phòng

02433.600 848

0976217082

nguyenthithuhien_sontay@ hanoi.gov.vn

3

 

Lê Thị Thanh Hương

Phó phòng

02433.618078

0974.003586

lethithanhhuong_sontay@ hanoi.gov.vn

  4 Vũ Văn Bình Phó phòng 0983.473099 vuvanbinh_tusontay@ hanoi.gov.vn
 

 

          Địa chỉ liên hệ:

          Số 5, phố Phó Đức Chính, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội

          Điện thoại:  002433.832.004                Email: pldtbxh_sontay@hanoi.gov.vn