Phòng thống kê

1- Tổ chức

- Phòng thống kê Sơn Tây có 4 cán bộ công chức và 1 hợp đồng . Trong đó có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng .

- Trình độ chuyên môn: có 4 đại học ,1 trung cấp

2. Chức năng.

- Phòng thống kê Sơn Tây là cơ quan trực thuộc Cục thống kê Thành phố Hà Nội ,  Giúp Cục trưởng Cục thống kê thành phố Hà Nội thống nhất quản lý công tác thống kê tại địa phương theo qui định của phát luật .

- Phòng Thống kê chịu sự quản lý trực tiếp chuyên môn, nghiệp vụ , tổ chức, biên chế, quĩ lương, tài chính của cục thống kê thành phố Hà Nội.

- Phòng thống kê là đơn vị dự toán phụ thuộc, có con dấu riêng , có tài khoản để giao dịch công tác theo hướng dẫn của Cục thống kê.

3. nhiệm vụ.

- Phòng thống kê tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương : Thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ và dự báo thống kê chương trình , kế họach công tác do cục thống kê thành phố Hà Nội giao. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn thị xã Sơn Tây phục vụ cho các cấp lãnh đạo Thị uỷ, HĐND,UBND thị xã Sơn Tây ,

- Phòng thống kê có trách  nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ thống kê đối các ngành, thống kê xã phường , thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo phân cấp của Cục trưởng Cục thống kê thành phố Hà Nội.

 - Phòng thống kê  phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các cuộc điều tra theo kế hoạch của cục thống kê và tiến hành tổng hợp phân tích số liệu theo qui định của phương án điều tra.

- Phòng thống kê thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, báo cáo thống kê tổng hợp hàng tháng , quí ,năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất tình hình kinh tế. Xã hội của địa phương theo kế hoạch thông tin của Cục thống kê.

- Phòng thống kê hệ thống hoá các số liệu thống kê về tình hình kinh tế xã hội của địa phương và biên soạn niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê khác của địa phương , thống nhất quản lý cung cấp, công bố số liệu thống kê theo qui định của luật thống kê .

 - Phòng thống kê phối hợp thanh tra cục thống kê tổ chức thanh tra,kiểm tra việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê tại địa phương theo sự phân công của Cục thống kê .

- Phòng thống kê đã ứng dụng công tác  thông tin , từng bước xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế- xã hội của địa phương, tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê  nhanh chóng, thuận lợi đến đối tượng sử  dụng theo qui định của cục thống kê

 - Phòng thống kê thực hiện dự toán kinh phí hàng năm do cục thống kê phân bổ, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của cục thống kê , quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí được cấp , đảm bảo chi tiêu, quyết toán đúng nguyên tắc theo chế độ tài chính hiện hành.

4. Trụ sở cơ quan.

Số 1 Phó Đức Chính – Thị xã Sơn Tây.

5. Điện thoai cơ quan.

- Văn phòng cơ quan: 0433832754.

- Trưởng phòng : Đặng Minh Tuấn:

  Điện thoại    0982431808