Phòng Y tế

PHÒNG Y TẾ THỊ XÃ SƠN TÂY

 

          I. Vị trí, chức năng

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn thị xã.

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã.

b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn thị xã;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn thị xã sau khi được phê duyệt.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn thị xã.

5. Quản lý Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã; cấp giấy chứng nhận cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế; phối hợp quản lý y tế, dược tư nhân trên địa bàn; quản lý Ban dân quân y.

6. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân phường, xã tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân tham gia giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thị xã.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Y tế có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng Phòng và các công chức chuyên môn.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: Biên chế của Phòng Y tế do Ủy ban nhân dân thị xã quyết định trong tổng biên chế hành chính của thị xã được UBND thành phố giao hàng năm.

 

          Danh sách Trưởng/phó phòng

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

1

Phạm Hùng Sơn

Trưởng phòng

0433.618.878

 098.3920067

phamhungson_sontay@ hanoi.gov.vn

2

 

Phó phòng

 

 

 

3

 

Phùng Văn Kế

Phó phòng

0433.831.974

0936961199

phungvanke_sontay@ hanoi.gov.vn

 

 

          Địa chỉ liên hệ

          Số 01, phố Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

          Điện thoại:  0433.831.974                Email: pyt_sontay@hanoi.gov.vn