thanh tra thị xã

 

1- Lịch sử hình thành và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

- Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam.

- Ngày 18/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 138/SL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ thay thế cho Ban Thanh tra đặc biệt.

- Ngày 28/3/1956, Chủ tịch nước ký sắc lệnh số 261/SL thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ.

- Ngày 29/9/1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 136/CP thành lập Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ thay thế cho Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ.

- Ngày 15/02/1984, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 26/HÐBT về việc tăng cường tổ chức Thanh tra và nâng cao hiệu quả Thanh tra. Hệ thống Thanh tra được đổi tên thành Uỷ ban Thanh tra Nhà nước, gồm có Uỷ ban Thanh tra Nhà nước Trung ương; Uỷ ban Thanh tra Nhà nước các tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã và Ban Thanh tra nhân dân cấp cơ sở: xã, phường, thị trấn.

- Ngày 01/4/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố Pháp lệnh Thanh tra. Pháp lệnh Thanh tra quy định hệ thống tổ chức Thanh tra Nhà nước bao gồm: Thanh tra Nhà nước; Thanh tra Bộ; Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở; Thanh tra huyện, quận, thị xã.

- Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Thanh tra thay thế Pháp lệnh Thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2004. Luật Thanh tra quy định rõ cơ quan Thanh tra theo cấp hành chính và cơ quan Thanh tra theo ngành, lĩnh vực.

2- Tổ chức bộ máy của Thanh tra thị xã Sơn Tây.

- Hiện nay, Thanh tra thị xã có: 01 Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, 04 chuyên viên. Trong đó: Có 01 đồng chí là Thanh tra viên chính và 01 đồng chí là Thanh tra viên.

- Trình độ chuyên môn: Toàn bộ 06/06 đồng chí ( 100% ) có trình độ Ðại học. Trong đó: Có 02 đồng chí có trình độ Thạc sĩ.

3-Trụ sở cơ quan Thanh tra thị xã.

Số 01- phố Phó Ðức Chính- phường Lê Lợi- thị xã Sơn Tây.

4-Thông tin điện thoại cơ quan, lãnh đạoThanh tra thị xã.

- Số điện thoại: (024) 33834826.

- Email: : thanhtra_sontay@hanoi.gov.vn.

- Ðiện thoại bàn làm việc của Chánh Thanh tra: ( 04 ) 33834826. Số máy di động của Chánh Thanh tra: 0912.862.442

- Số máy di động của Phó Chánh Thanh tra: 0987.257.788.

5-Vị trí, chức năng

- Thanh tra thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra thị xã có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội.

6-Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra thị xã.

- Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã, Thanh tra thị xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

+ Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Thanh tra thị xã.

- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thị xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, của Uỷ ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, Uỷ ban nhân dân xã, phường;

+ Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã giao.

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Di động

Email

1

Dương Thị Thanh

Chánh Thanh tra

0976.159.722

 

2

 

Phó Chánh Thanh tra

 

 

3

Trần Hữu Tình

Chuyên viên

0359.192.999

 

4

Khuất Thị Hằng

Chuyên viên

0986.345.820

 

5

Khuất Thị Nhung

Chuyên viên

0989.292.061

 

6

Phùng Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

0976.676.289