Thị ủy sơn tây

Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thị ủy

Chương 1

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

Điều 1. Ban Tuyên giáo Thị uỷ là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, có chức năng: chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, tổng kết thực tiễn về công tác chính trị - tư tưởng, văn hoá - văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, dư luận xã hội, biên soạn tin, bài viết, xuất bản ấn phẩm của thị xã.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo:

- Theo dõi, tổng hợp và nắm tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội; kịp thời đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị - tư tưởng, văn hoá - văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng,... Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện những nội dung công tác theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục để các tổ chức cơ sở đảng, nhân dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Đảng bộ thị xã và thành phố.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể của thị xã cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên theo nội dung, chương trình kế hoạch của cấp uỷ và ngành dọc cấp trên.

- Giúp cấp uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực chính trị - tư tưởng, văn hoá - xã hội ở địa phương.

- Sưu tầm, biên soạn và chỉ đạo các tổ chức cơ sở biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; tuyên truyền giới thiệu, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã.

- Cơ quan Thường trực Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

Chương 2

TỔ CHỨC BỘ MÁY, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Về tổ chức bộ máy:

Cán bộ, chuyên viên làm công tác tuyên giáo của ban là những đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khoẻ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có trình độ tốt nghiệp đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, có khả năng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu, hoàn thành tốt công việc được giao.

Biên chế Ban Tuyên giáo Thị uỷ 06 đồng chí (01 Trưởng ban và 2 phó trưởng ban, 03 chuyên viên), phụ trách các công tác chính:

- Theo dõi các tổ chức cơ sở đảng.

- Phụ trách các lĩnh vực công việc theo chức năng, nhiệm vụ của ban:

+ Tuyên truyền

+ Giáo dục lý luận chính trị

+ Khoa giáo

+ Văn hoá - văn nghệ

+ Thông tin công tác tư tưởng

+ Dư luận xã hội

+ Lịch sử Đảng

+ Báo chí - xuất bản

Điều 4. Trách nhiệm, chế độ làm việc:

1. Trách nhiệm:

- Trưởng ban: chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thành uỷ về toàn bộ hoạt động, nhiệm vụ của Ban và những công việc được phân công.

- Phó trưởng ban: giúp việc cho Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ của Ban do Trưởng ban phân công, chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được uỷ quyền. Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ công tác tuyên giáo các đơn vị cơ sở.

- Chuyên viên: có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ban; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công.

2. Chế độ và điều kiện làm việc:

- Ban Tuyên giáo Thị ủy làm việc theo chế độ thủ trưởng, mở rộng dân chủ tập thể, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của lãnh đạo, chuyên viên.

- Căn cứ nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thị uỷ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hằng năm.

- Hàng tháng và mỗi quý một lần, Ban Tuyên giáo báo cáo định kỳ hoạt động cho Ban Thường vụ Thị uỷ và Ban Tuyên giáo Thành uỷ. Ngoài ra, báo cáo đột xuất các hoạt động và có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khi được Ban Thường vụ Thị uỷ và cấp trên giao.

- Trưởng ban, Phó trưởng ban được tham dự các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị uỷ (khi được mời). Khi Ban Thường vụ Thị uỷ làm việc với các cơ quan trong khối tuyên giáo, Ban Tuyên giáo được mời tham gia, tham mưu trước hoặc có thể cùng dự với Ban Thường vụ Thị ủy.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tham dự các hội nghị giao ban khối Kiểm tra, Dân vận theo sự phân công của Thường trực Thị ủy. Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo tham dự các cuộc họp (theo Quyết định 221 - QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương) có liên quan đến công tác tuyên giáo của UBND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã (UBND và các đơn vị liên quan thông báo, gửi giấy mời Ban Tuyên giáo Thị ủy tham dự theo Quy chế phối hợp).

- Được Thị uỷ, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác tuyên giáo.

- Theo sự uỷ nhiệm của Ban Thường vụ Thị uỷ, thực hiện chế độ giao ban định kỳ hằng tháng giữa Ban Tuyên giáo với các phòng, ban, ngành, phường, xã các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ Dư luận xã hội thị xã theo quy định.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ thực hiện chế độ công tác: làm việc có chương trình, kế hoạch; dành nhiều thời gian đi cơ sở, tham mưu giúp cấp uỷ triển khai các nghị quyết, chỉ thị; thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong từng thời gian, có kế hoạch cho cán bộ học tập, nghiên cứu mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ; tranh thủ ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, tham gia vào các chuyên đề của công tác tuyên giáo. Giới thiệu gương người tốt, việc tốt nhân điển hình tiên tiến.

- Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban được cung cấp các loại sách, báo, tạp chí, các loại tài liệu, bản tin, kinh phí hoạt động, trang thiết bị khác để phục vụ cho công tác chuyên môn của Ban theo quy định.

Chương 3

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Đối với Thị uỷ

Ban Tuyên giáo Thị uỷ chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mà trực tiếp là sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực Thị uỷ về toàn bộ hoạt động của Ban. Ban thường xuyên báo cáo hoạt động của mình với Ban Thường vụ Thị uỷ và Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

Điều 6. Đối với các ban đảng, UBKT và Văn phòng Thị uỷ (gọi tắt là các ban đảng)

- Ban Tuyên giáo có mối quan hệ bình đẳng, phối hợp cùng các ban đảng làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp uỷ về công tác xây dựng Đảng.

- Phối hợp với các ban đảng trong việc xây dựng, đề xuất chương trình, kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, kiểm tra, giám sát tổng kết công tác xây dựng Đảng của thị xã.

- Chủ trì phối hợp với Ban Dân vận và các ban đảng Thị ủy tổng hợp tình hình dư luận xã hội, kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý.

Điều 7. Đối với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã

Phối hợp chỉ đạo, theo dõi thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo nội dung chương trình, chỉ tiêu đã được cấp trên phê duyệt. Định kỳ bồi dưỡng báo cáo viên theo quy định.

Điều 8. Đối với HĐND - UBND thị xã, phòng, ban, ngành thuộc chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân:

- Phối hợp và chủ trì phối hợp thực hiện tốt Quyết định số 221 - QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương về "Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân".

- Được cấp uỷ phân công phối hợp với UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các quy định của cấp uỷ về công tác chính trị, tư tưởng, khoa giáo đối với phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thị xã .

Điều 9. Đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy :

Ban Tuyên giáo tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện chương trình, nội dung công tác tuyên giáo tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tổng hợp dư luận xã hội trên địa bàn; tham mưu giúp Thị uỷ và cấp trên có các biện pháp lãnh đạo đúng đắn, kịp thời về công tác chính trị, tư tưởng.

Giới thiệu báo cáo viên, phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các cơ sở đảng và đơn vị trực thuộc; phối hợp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên củathị xã và cơ sở.

Điều 10. Đối với Ban Tuyên giáo Thành uỷ:

Ban Tuyên giáo Thị uỷ chịu sự chỉ đạo về phương hướng, nội dung, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

Đề xuất các biện pháp trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và được Ban Tuyên giáo Thành uỷ cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác tuyên giáo của thị xã .

Đề xuất Ban Tuyên giáo Thành uỷ giúp đỡ về đội ngũ báo cáo viên, các tài liệu tuyên truyền có liên quan đến công tác tuyên giáo.

Phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, báo cáo kết quả công tác định kỳ và đầy đủ theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

Đề xuất Ban Tuyên giáo Thành uỷ có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ và chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo thị xãvà cơ sở.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề và các yêu cầu khác về nghiệp vụ tuyên giáo với Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Ban Tuyên giáo Thị uỷ căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã để xây dựng kế hoạch hành động, chương trình làm việc của Ban nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm tham mưu giúp Thị ủy kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện quy chế.

- Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề gì cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung thì trình Ban Thường vụ Thị uỷ xem xét quyết định cho phù hợp.

Địa chỉ: Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây - Số 4 phố Trưng Vương - Phường Lê Lợi - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0433833266 - 33831904 - 33618845

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cố định

Di động

Email

1

Lê Đại Thăng

UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0433833266

0948722220

bantuyengiaosontay@gmail.com

lethangns01@gmail.com

2

Nguyễn Thanh Hà

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0433831904

0982582428

bantuyengiaosontay@gmail.com

3

Trương Quang Vinh

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy

0433618845

0973984779

bantuyengiaosontay@gmail.com

tqvihst@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy

0433618845

0974394184

bantuyengiaosontay@gmail.com

honght@gmail.com