Phòng Văn hoá và Thông tin

1. Sự hình thành và phát triển

Theo Nghị định 14/2008/NÐ - CP của Chính phủ ngày 04/ 02/2008 về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện , quận., thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND thị xã Sơn Tâyđã có Quyết định số 102/QÐ-UBND ngày 13/05/2008 đổi tên Phòng văn hoá - Thông tin - Thể thao thành Phòng Văn hoá và Thông tin trực thuộc UBND Thị xã Sơn Tây.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Phòng văn hoá và Thông tin thị xã Sơn Tây có chức năng tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

3. Bộ máy tổ chức

* Lãnh đạo: 03 đ/c

- Trưởng phòng: Ð/c: Phan Thị Thu Hương

Trưởng phòng là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, là chủ tài khoản quyết định công tác Tài chính cơ quan và toàn bộ hoạt động của phòng. Giữ mối quan hệ công tác với Sở VH,TT&DL, Sở Thông tin - Truyền thông, Thị uỷ - HÐND - UBND Thị xã , các Phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể Thị xã , UBND các xã, phường.Tham mưu cho Thị uỷ - HÐND - UBND Thị xã trên lĩnh vực hoạt động chuyên môn của phòng, có trách nhiệm thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với Thị xã . Tham gia các ban chỉ đạo của Thị xã, làm công tác tổ chức các hội nghị liên quan do Thị xã phân công. Chịu trách nhiệm trước Thị uỷ - HÐND - UBND Thị xã và trước Pháp luật về mọi hoạt động của Cơ quan mình phụ trách.

- Phó trưởng phòng: Ð/c Nguyễn Thị Kim Dung

Trực tiếp phụ trách, điều hành công việc chuyên môn: Quản lý di tích; Nếp sống văn hoá; Dịch vụ văn hoá; Truyền thông- Bưu chính- Viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản. Tham mưu các văn bản, báo cáo, bài viết, bài phát biểu thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Làm công tác tổ chức các Hội nghị của phòng do Trưởng phòng phân công

- Phó trưởng phòng: Ð/c Khuất Văn Trọng

Trực tiếp phụ trách, điều hành công việc chuyên môn: Quản lý Thể dục - Thể thao; Du lịch; Thông tin- Tuyên truyền - Cổ động; Gia đình; Ðặt đổi tên đường phố, Văn phòng. Tham mưu các văn bản, báo cáo, bài viết, bài phát biểu, làm công tác tổ chức các hội nghị của phòng liên quan đến mảng công việc được phân công phụ trách. Chịu trách nhiệm chỉnh sửa thể thức các loại văn bản, tham mưu các báo cáo: Tuần, tháng, quý, năm.

 *Chuyên viên và nhân viên: 08 đ/c

 

 

                         TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cố định

Di động

Email

1

Phan Thị Thu Hương

Trưởng phòng

0433.832.222

0982754799

nguyenthithuhuong_sontay@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó trưởng phòng

nt

0912.124.590

nguyenthikimdung_sontay@hanoi.gov.vn

3

Khuất Văn Trọng

Phó trưởng phòng

nt

0912159411

khuatvantrong_sontay@hanoi.gov.vn

 

4. Ðịa chỉ:

- Trụ sở cơ quan: Số 71 - phố Lê Lợi - Thị xã Sơn Tây - Hà Nội.

- Ðiện thoại: 0433.832.222

- Email: pvhtt_sontay@hanoi.gov.vn