Phòng Văn hoá và Thông tin

1. Sự hình thành và phát triển

Theo Nghị định 14/2008/NÐ - CP của Chính phủ ngày 04/ 02/2008 về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện , quận., thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND thị xã Sơn Tâyđã có Quyết định số 102/QÐ-UBND ngày 13/05/2008 đổi tên Phòng văn hoá - Thông tin - Thể thao thành Phòng Văn hoá và Thông tin trực thuộc UBND Thị xã Sơn Tây.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Phòng văn hoá và Thông tin thị xã Sơn Tây có chức năng tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

3. Bộ máy tổ chức

* Lãnh đạo: 03 đ/c

- Trưởng phòng: Ð/c: Phan Thị Thu Hương

Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

          Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy cơ quan, tài chính, thi đua, cải cách hành chính, áp dụng hệ thống hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản, quảng cáo rao vặt.

- Phó trưởng phòng: Ð/c Nguyễn Thị Kim Dung

Tham mưu giúp trưởng phòng các lĩnh vực chuyên môn: Quản lý di tích, du lịch, đặt đổi tên đường phố. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo, bài phát biểu..., làm công tác tổ chức hội nghị thuộc lĩnh vực mình phụ trách . Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng  và trước pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn được giao. Được thay mặt trưởng phòng điều hành, giải quyết, phân công công việc cho chuyên viên, nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách. Được giải quyết các công việc khác của phòng khi được trưởng phòng ủy quyền.

- Phó trưởng phòng: Ð/c Kiều Đức Lộc

          Tham mưu giúp Trưởng phòng xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo chuyên đề, tổng hợp do Thành ủy – HĐND – UBND thành phố, Thị ủy – HĐND – UBND thị xã giao.

          Chịu trách nhiệm tham mưu giúp trưởng phòng các lĩnh vực chuyên môn: Quản lý dịch vụ văn hóa, quảng cáo; thông tin – tuyên truyền – cổ động; xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao.

          Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, báo cáo bài phát biểu ..., làm công tác tổ chức các hội nghị của phòng liên quan đến công việc được phân công phụ trách. Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn được giao. Được thay mặt trưởng phòng điều hành, giải quyết, phân công công việc cho chuyên viên, nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách. Được giải quyết các công việc khác của phòng khi được trưởng phòng ủy quyền.

 *Chuyên viên và nhân viên: 05 đ/c

 

 

                         TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cố định

Di động

Email

1

Vũ Dư Hùng

Trưởng phòng

0433.832.222

0983.702.076

nguyenthithuhuong_sontay@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó trưởng phòng

0433.832.222

0981191973

nguyenthikimdung_sontay@hanoi.gov.vn

3

 

Phó trưởng phòng

0433.832.222

 

 

 

4. Ðịa chỉ:

- Trụ sở cơ quan: Số 01 - phố Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Ðiện thoại: 0433.832.222

- Email: pvhtt_sontay@hanoi.gov.vn