Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 2: Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị:
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ mức độ 3
Trình tự thực hiện

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận iếp nhận và trả kết quà giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển ịiao Phòng Quản lý đô thị.

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chi website tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thào cết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban cấp huyện,

Lãnh đạo ủy ban cấp huyện ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng'Quản ý đô thị.

-   Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.


Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu kết quả cho Chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND câp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Đơn đề nghị cấp GPXD theo mẫu; Trường họp đề nghị cấp GPXD cộ thời hạn thì tiểu đề cùa đcm được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”;

-  Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đẩt không đầy đủ thông tin về ranh giới, kích thước, vị trị trí, diện rích trên lô đất thì phải kèm theo trích đo bàn đồ địa chính do đơn vị tư vấn khảo sát có nãng lực tư vấn có UBND cấp xã xác nhận

-   Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồra:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỳ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;


+ Bàn vẽ mặt bàng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tý lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ1/50 - 1/200;
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép xây dựng hoặc Vãn bản từ chối.
Lệ phí 75.000 đồng/hồ sơ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

-   Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.


Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với nhà ở xây dựng ở khu vực, tuyến phố
Cơ sở pháp lý

-Luật xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số nghị định số 59/2015 của Chính phủ;

- Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

-    Thông tư ^ 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

-  Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;


Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhận dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và Lệ phí