Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3: Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn:
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ mức độ 2
Trình tự thực hiện

*- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận iếp nhận và trả kết quà giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyền giao Phòng Quản lý đô thị.

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chỉ website tiếp nhận và trà kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

-  Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thảo íết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban cấp huyện.

-  Lãnh đạo ủy ban cấp huyện ký kết quả giài quyết, chuyển Phòng Quân lý đô thị.

-   Phòng Quàn lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giãi quyết cho Bộ phận Một cửa

- Bộ phận Một cừa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư..


 
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website tiêp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện .
Thành phần số lượng hồ sơ

-  Đơn đề nghị cấp GPXD theo mẫu; Trường hợp đề nghị cấp GPXD có thời hạn thì tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”;

-  Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đất không đầy đù thông tin về ranh giới, kích thước vị trị ừ-í, diện tích trên lô đất thì phải kèm theo trích đo bản đồ địa chính do đơn vị tư vấn khảo sát có đủ năng lực lập và được ƯBND câp xã xác nhận)-,

-   Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bàn vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;


+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp 

nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200;

Báo cáo kết quả thầm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế;

Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của Chủ đầu tư đàm bảo toàn cho công trình và công trình lân cận đôi với công trình xây chen tầng hầm;

Bản cam kết của Chủ đầu tư bào đàm an toàn đối với công trình liền kề đối với công trình xây dựng có công trình trình liền kề.

Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm cùa tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư sổ 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của 3Ộ Xây dựng, kèm theo bản sao chứng chi hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây. dựng thẩm định thiết kế;

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép xây dụng hoặc Văn bản từ chối.
Lệ phí 75.000đ/ HS
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Phù hợp vói mục đích sử dụng đất 'theo quy hoạch sử dụng đất' được  phê duyệt;
Cơ sở pháp lý

-  Luật xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của CP;

- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 cùa Chính phù quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

-    Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;


Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 cùa ỤBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD. trên địa bàn thành phố Hà Nội.