Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 4: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thấm quyền UBND cấp huyện
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận iếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển ịiao Phòng Quản lý đồ thị.

4- Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chỉ website tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của ƯBND cấp huyện, :huyển giao Phòng Quản lý đô thị.

Phòng Quàn lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thảo cết quả giài quyết, trình Lãnh đạo ủy ban cấp huyện.

-   Lãnh đạo ủy ban cấp huyện ký kết quà giải quyết, chuyển Phòng Quản lý đô thị.

-   Phòng Quản iý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.


Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chù đầu tư.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

-  Đon đề nghị cấp GPXD công trình theo mẫu; Trường hợp đề nghị cấp GPXD có thời hạn thì tiêu đê của đom được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”; !'

-  Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đât có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính vàn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của ủy ban nhân dân cấp huyện;

-   Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bàn vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm:

+ Bàn vẽ mặt bằng vị trí công ưình trên lô đất tỷ lệ l/lóo - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trinh;

4- Bàn vẽ các mặt bàng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;


+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin 

iên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tý ệ 1/50 - 1/200;

Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây iựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế;

Văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bào đàm an toàn cho công trình công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm;

Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế;

-  Quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ'chức.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản từ chối.
Lệ phí 150.000 đ/hồ sơ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Phù họp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt
Cơ sở pháp lý

-  Luật xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của chính phủ quy định về một số giấy tờ hợp pháp về đất đai về cấp phép xây dựng;

- Quyết định sổ 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của ỤBND Thàiih phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;

-   Quyết định 53/2017/QĐ-UBND ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ về đất đai về cấp phép xây dựng;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ quy hoạch bảo vệ MT;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ xây dựng;

- Quyết định số 53/2016/QĐ- UBND ngày 28/12/2016 của UBND TP Hà Nội của UBND thành phố HN về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP.