Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 5: Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ mức độ 2
Trình tự thực hiện

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

+ Trường họp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chi website tiếp nhận và trả kết quà giải quyêt TTHC của ƯBND câp huyện, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

-  Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thào kết quả giải quyêt, trình Lãnh đạo Uy ban câp huyện.

-   Lãnh đạo ủy ban cấp huyện kỷ kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quàn lý đô thị.

-  Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.


Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ

-  Đơn đề nghị cấp GPXD công trình theo mẫu;

-   Một trong nhũng giấy tờ chúng minh quyền sừ dụng đất theo quy định cùa pháp luật vê đât đai hoặc văn bản châp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến;

-   Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đât đai;

-  Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bàn vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dụng, bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỳ lệ 1/500 - 1/5000;

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chù yếu cùa tuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; ’


1+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các 

mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo lỳ lệ 1/50 - 1/200 và sơ đô đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ ]ệ 1/100 - 1/500;

-  Báo cáo kết quà thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiêt kê;

-  Văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm;

-   Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế;

-   Quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản từ chối.
Lệ phí 150.000 đ/hồ sơ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Phù hợp với mục đích sừ dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê 

duyệt.

-  Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải ohù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

-   Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng chống cháy nô; bảo đảm an toàn hạ tâng kỹ thuật, hành iang bảo vệ công trình thùy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh;

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Xây dựng thì áp dụng quy định của điều ước đó.
Cơ sở pháp lý

-  Luật Xây dựng 2014;

-  Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

-   Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

-  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

-  Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiên lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bào vệ môi trường;

-  Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

-   Quyết -định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của ỰBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;


Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành Ịphố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và Lệ phí.