Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 7: Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyêt TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyên giao >hòng Quản lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chỉ website tiếp nhận và trà kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

-  Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thào kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban cấp huyện.

-  Lãnh đạo ủy ban cấp huyện ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quàn lý đô thị.

-  Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.


Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website tiếp nhận và trả kết quà giải quyết TTHC của UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

-   Đơn đề nghị cấp GPXD công trình theo mẫu; Trường hợp đề nghị cấp GPXD có thời hạn thì tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”;

-   Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

-  Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bàng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;


+ Bàn vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xừ lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuât khác liên quan đến công trình tỷ lê 1/50 - 1/200 ; 

Văn bản châp thuận vê sự cân thiêt xây dựng và quy mô công trình của co quan tôn giáo theo phân cấp;

Báo cáo kết quả thẩm định thiểt kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng lối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế;

Văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm;

-   Quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản từ chối.
Lệ phí ] 50.000 đ/hồ sơ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

-  Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

-  Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước cố thẩm quyền phê duyệt; ứừ các trường họp sau:


+ Đổi với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn 

ỉịnh nhưng chưa có quy hoạch chi tiêt thì phải phù hợp với Quy chê quản ý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước ;có thẩm quyền ban hành;

+■ Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thầm quyên chấp thuận Dằng văn bản;

-   Bảo đàm an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng chống cháy nổ; bảo đàm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành ang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sàn văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đên công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc Dhòng, an ninh;

-  Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam à thành viên có quy định khác với quy định của Luật Xây dựng thì áp dụng quy định của điều ước đó;

-  Trường họp đề nghị cấp GPXD có thời hạn thì công trình phài nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chua có quyết định thu hồi đất cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-   Công trinh đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải có quy mô phù hơp với quy đinh tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định SỐ 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Ha Nội;


Chủ đầu tư phải cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn hết hạn (quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng) và không được đòi hòi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng 2014;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và Lệ phí.