Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 9: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quà giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyên giao Phòng Quàn lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chỉ website tiếp nhận và trà kết quả giải quyết TTHC của IJBND cấp huyện, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

-  Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban cấp huyện.

-  Lãnh đạo ủy ban cấp huyện ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quản lý đô thị.

-   Phòng Quàn lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyền kết quả giài quyết cho Bộ phận Một cửa.


Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quà cho Chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ Giấv phép xây dựng hoặc Văn bản từ chối.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấv phép xây dựng hoặc Văn bản từ chối.
Lệ phí

-  Công trình: 150.000 d/hồ sơ..

 - Nhà ở: 75.000 đồng/hồ sơ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

-  Phù họp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

-   Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ các trường hợp sau:

+ Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;


+ Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị phải phù họp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận  

3ăng văn bàn;

Đối với trường hợp đề nghị cấp GPXD có thời hạn thì công trình phải nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được câp có thâm quyền phê duyệt và công bô nhưng chưa có quyêt định thu hôi đât của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-   Bảo đàm an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: VIôi trường, phòng chông cháy nô; bảo đảm an toàn hạ tâng kỹ thuật, hành ang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điêu, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bào đảm khoảng cách an toàn ctên công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc Dhòng, an ninh;

-  Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Xây dựng thì áp dụng quy định của điều ước đó;

-   Công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải cố quy mô phù họp với quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-ƯBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Ha Nội;


Chủ đầu tư phải cam kết tụ’ phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn hết hạn (quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng) và không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.
Cơ sở pháp lý

-  Luật Xây dựng 2014;

-   Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

-   Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 cùa Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

-   Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

-  Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

-   Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;


Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên