Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 11: Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện:
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Trường họp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chỉ website tiếp nhận và trà kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

-   Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ soạn thào kết quả giài quyết, trình Lãnh đạo Uy ban câp huyện.

-  Lãnh đạo ùy ban cấp huyện ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quàn lý đô thị.

-   Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cừa.


Bộ phận Một cừa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hô sơ trực tuyên tại website tiêp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

-  Đơn đề nghị gia hạn;

-  Giấy phép xây dựng đã được cấp.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản.
Lệ phí 15.000 đồng/hồ sơ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng 2014;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và Lệ phí.