Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 12: Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trục tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trà kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyên giao Phòng Quản lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chi website tiếp nhận và trả kết quà giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

-   Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ soạn thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban cấp huyện.

-  Lãnh đạo ủy ban cấp huyện ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quản iý đô thị.

-   Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quà giải quyết cho Bộ phận Một cửa.


Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

-  Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;

-   Giấy phép xây dựng (GPXD) đã được cấp đối với trường hợp GPXD dụng bị rách, nát.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đù hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản.
Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Trường hợp GPXD bị rách . nát hoặc thất lạc.
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng 2014;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội.