Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 10: cấp giấy phép di dòi công trình thuộc thẳm quyền UBND cấp huyện
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả giải quyêt TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyên giao Phòng Quản lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chi website tiếp nhận và trả kết quà giải quyết TTHC của UBND cẩp huyện, chuyển giao Phòng Quàn lý đô thị.

-  Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thảo kết quà giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban cấp huyện.

-  Lãnh đạo ủy ban cấp huyện ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quàn lý đô thị.

-   Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quà giải quyết cho Bộ phận Một cừa.


Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quà cho Chủ đầu tư
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website tiếp nhận và trả kết quà giải quyết TTHC của UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

-  Đơn đề nghị cấp GPXD theo mẫu.

-   Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật;

-  Bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500;

-   Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới;

-   Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện;

-   Phương án di dời theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014;


+ Phần thuyết minh: Nêu được hiện trạng công trình và hiện trạng khu vực công trình sẽ được di dời đến; các giải pháp di dời, phương án bố trí sù dụng xe máy, thiết bị, nhân lực; các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình. 

Phương án di dời phải do đơn vị, cá nhân cỏ điêu kiện năng lực thực hiện;

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép hoặc Văn bản từ chối.
Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

-  Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dựng đất được phê duyệt.

-   Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được CO' quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ các trường hợp sau:

+ Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiếl kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;


+ Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng cùa dự án đã được cơ quan nhà nước có thấm quyền chấp thuận
Cơ sở pháp lý

-  Luật Xây dụng 2014;

-  Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

-   Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ họp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

-   Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;


Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của ƯBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội.