Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 21: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện - Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện hành vi vi phạm thuộc các trường hợp thu hồi quy định tại Nghị định thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. + Công dân nộp hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, nhận Phiếu nhận hồ sơ. + Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch. + Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ và thực hiện xoá tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp Huyện        Dịch vụ công

Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: + Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh + Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Hộ gia đình
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Lưu trong sổ bộ ĐKKD và thông báo cho các cơ quan có liên quan như: chi cục thuế, UBND phường, phòng Thống kê.
Lệ phí Không
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.