Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 14: Cấp GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Loại thủ tục Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Thương nhân bán lẻ LPG chai gửi 01 bộ hồ sơ về UBND thị xã (Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Thị xã).

- Phòng Kinh tế tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

Cách thức thực hiện

- Thương nhân bán lẻ LPG chai nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã hoặc gửi qua bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ).

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

 

 

Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận/huyện...

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: .................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: …………….do ……………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: ......................................................................................................................

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận/huyện...xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thời hạn giải quyết

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Thương nhân bán lẻ LPG.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Phòng Kinh tế.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Lệ phí

- Phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp:1.200.000đ/ điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Phí

- Phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp:1.200.000đ/ điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Là thương nhân kinh doanh LPG chai đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

- Phải đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng phải được đào tạo về phòng cháy và chữa cháy, an toàn theo quy định

- Có Hợp đồng đại lý tối thiểu 01 năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG

   (Hợp tác xã, hộ kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ)

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.