Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 04: Cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh Nông, Lâm, Thủy sản
Loại thủ tục Nông nghiệp
Mức độ
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  UBND thị xã (Bộ phận “Một cửa”) - số 1 phố Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hộ sơ của Bộ phận “Một cửa” hướng dẫn, đối chiếu, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và thu phí lệ phí theo quy định, viết phiếu hẹn trả kết quả, giao cho cơ sở, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế thụ lý giải quyết (01(một) ngày).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định trả lại hồ sơ, hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả, giao cho cơ sở, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế thụ lý giải quyết (01(một) ngày).

Bước 3. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Kinh tế lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý. Trong 03 (ba) ngày sau khi tổ chức kiểm tra, Phòng Kinh tế có văn bản thông báo kết quả bải kiểm tra:

- Nếu Bài kiểm tra “Đạt” (số câu trả lời đúng từ 80% (tám mươi phần trăm) trở lên câu hỏi mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành) thì Phòng Kinh tế soạn thảo giấy xác nhận, Quyết định Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Nếu Bài Kiểm tra “Không Đạt” (số câu trả lời đúng dưới 80% (tám mươi phần trăm) câu hỏi mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành), Phòng Kinh tế tổ chức 01 (một) buổi kiểm tra lại như kiểm tra lần đầu đối với các các hồ sơ con trong “Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ”.

Bước 5. Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm hoặc không cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Trả kết quả tại Bộ phận “Một cửa”, thu phí, lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện
- Đại diện cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” – Địa chỉ: Số 1 phố Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

* Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a; Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b, quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

 

 

Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ...........................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số...................................., cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp..........................................................

Loại hình sản xuất, kinh doanh:.................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Số điện thoại................................Số Fax............................E-mail............................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

 

 (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này).

 

         

Sơn Tây, ngày..........tháng........năm...........                                                                

                                                 Đại diện Tổ chức/cá nhân

                                                              (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu số 01b- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ......

.....................................................................................................................1

 

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày..........tháng........năm...........                                                               

                                                          Đại diện Tổ chức xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn giải quyết

- 01(một) ngày để Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ sang Phòng Kinh tế thụ lý giải quyết.

- 10 (mười) ngày tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) Phòng Kinh tế có trách nhiệm cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm/không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện

- Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất Nông lâm thủy sản.

- Tiếp nhận hồ sơ của cơ sở sản xuất kinh doanh, trả kết quả và thu phí, lệ phí: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuấtthực phẩm, hiệu lực của kết quả: 03 năm kể từ ngày ký.
Lệ phí - Lệ phí: 30.000 đ/người/lần cấp (biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính): Nộp khi nhận Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
Phí Lệ phí: 30.000 đ/người/lần cấp (biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính): Nộp khi nhận Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không có
Cơ sở pháp lý

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Quyết định 1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.