Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 01: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư
Loại thủ tục Kế hoạch đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Đối với đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, trình UBND Thị xã phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND Thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình kèm theo hồ sơ của đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư lập hồ sơ đề xuất theo quy định.

- Văn bản của UBND Thị xã giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (bản phô tô) hoặc bản phân công chủ đầu tư.

- Văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của phòng chuyên môn đối với dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp mở rộng (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).

- Văn bản cung cấp thông tin về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất của phòng Tài nguyên môi trường đối với dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp mở rộng (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).

- Văn bản cung cấp quy mô đầu tư dự kiến của đơn vị quản lý và sử dụng công trình nếu có (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).

- Văn bản khác có liên quan (nếu có).

*  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Tờ trình về việc phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư.

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ

TÊN ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ XUẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Số:........../TTr-......

..............., ngày … tháng ... năm ....

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư

(Tên dự án)

Kính gửi:

- UBND Thị xã

 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/ 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ các văn bản có liên quan .....;

............. (Tên đơn vị) kính trình UBND Thị xã xem xét, phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư .................(tên dự án), theo những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Tên cơ quan quản lý, sử dụng công trình sau đầu tư:

3. Sự cần thiết phải đầu tư:

4. Địa điểm xây dựng công trình:

5. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch:

6. Mục tiêu đầu tư:

7. Quy mô đầu tư dự kiến:

8. Hình thức đầu tư:

9. Chủ đầu tư:

10. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

11. Dự kiến thời gian thực hiện dự án:

12. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:

13. Chi phí chuẩn bị đầu tư:

14. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư:

15. Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư:

16. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):

.... (Tên đơn vị) kính trình UBND Thị xã chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư ...... (Tên dự án).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

ĐƠN VỊ ...

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm tra: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm tra.

Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thị xã.

- Cơ quan trực tiếp thẩm tra: Phòng Tài chính- Kế hoạch.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Văn bản chấp thuận.

Lệ phí - Không có
Phí - Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không có
Cơ sở pháp lý

-Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

-Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/ 2014;

-Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

-Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội