Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 03: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT
Loại thủ tục Kế hoạch đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Đối với Chủ đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND Thị xã phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND Thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Hồ sơ mời thầu.

- Hồ sơ pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).

+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).

+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ mời thầu 2 bộ).

- Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu – Theo mẫu số 3.

- Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn theo mẫu tại Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ

CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Số:........../TTr-......

............, ngày    tháng      năm........

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu ..........

(Tên gói thầu/Tên dự án)

Kính gửi:

  • Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )

 

  • Phòng Tài chính- Kế hoạch

 

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

  Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,

......... (Tên Chủ đầu tư) kính trình UBND Thị xã phê duyệt hồ sơ mời thầu ....…(tên gói thầu).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thị xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định hành chính.
Lệ phí - Không có
Phí - Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không có
Cơ sở pháp lý

-Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.