Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 06: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng)
Loại thủ tục Kế hoạch đầu tư
Mức độ
Trình tự thực hiện

- Đối với Chủ đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND Thị xã phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND Thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

- Biên bản giao nhận hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất (bản sao).

- Hồ sơ đề xuất (bản sao), Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (bản gốc).

- Hồ sơ pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).

+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).

+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô)

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu và hồ sơ yêu cầu (bản phôtô).

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: (01 bộ).

- Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu – Theo mẫu số 6.

 

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ

CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Số:........../TTr-......

.............., ngày tháng năm........

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn

Thuộc dự án:

Kính gửi:

  • Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )

 

  • Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

  Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

Căn cứ văn bản số ... ngày ... của UBND Thị xã về chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án ...

Căn cứ Quyết định số ..... ngày    /    / .... của ... (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư ....;

Căn cứ Quyết định số ..... ngày    /    / .... của ... (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án);

Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,     

......... (Tên Chủ đầu tư) kính trình UBND Thị xã phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu……(tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau:

  1. Nội dung và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

  a. Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt với nội dung chủ yếu sau:

  - Tên gói thầu:.............................................................................................

  - Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu):...............................

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: ..................................................................

  - Giá gói thầu: ............................................................................................

  b. Các nội dung khác của quá trình lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt:

  - Quyết định số ..../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)... ngày ..../..../.... của ...... về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu........................................................

  - Kế hoạch vốn được thực hiện dự án đã được UBND Thị xã giao tại quyết định số .../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)...  ngày ..../..../....

2.Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thư mời thầu ..... vào ngày ......................................................................

- Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu:..................................................................

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: ...................................................................

- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất: ...........................................................

3. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất:

- Kết quả đánh giá sơ bộ: ...........................................................................

- Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất:...................................................

+ Đánh giá về mặt kỹ thuật.........................................................................

+ Đánh giá về mặt tài chính .......................................................................

- Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu:...........................................................

4. Đề nghị về kết quả chỉ định thầu bao gồm:

+ Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn (kể cả nhà thầu phụ nếu cần thiết). Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh;

+ Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu.

+ Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.................................

- Những kiến nghị:......................................................................................

Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.

(Tên đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND Thị xã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: .....(tên gói thầu).

 

Nơi nhận:                         - Như trên;

- Lưu

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thị xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định hành chính
Lệ phí - Không có
Phí - Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không có
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.