Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)
Loại thủ tục Kế hoạch đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Đối với Chủ đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND Thị xã phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND Thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Hồ sơ mời thầu (bản gốc).

- Hồ sơ pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nếu có (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô).

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ mời thầu 2 bộ).

- Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu – Theo mẫu số 13.

- Hồ sơ mời thầu xây lắp theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mới thầu xây lắp.

- Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn theo mẫu tại theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

- Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa theo mẫu tại Thông tư số 05/2015/TT-BKH ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

 

 

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ

CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Số:........../TTr-......

............., ngày … tháng ... năm ....

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu ..........

(Tên gói thầu/Tên dự án)

 

Kính gửi:

  • Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )

 

  • Phòng Tài chính- Kế hoạch

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mới thầu xây lắp.

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKH ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật);

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án);

Căn cứ Quyết định số:   /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán;

Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,

......... (Tên Chủ đầu tư) kính trình UBND Thị xã phê duyệt hồ sơ mời thầu ....…(tên gói thầu).

Nơi nhận:      

- Như trên;

- Lưu.

 

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thị xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định hành chính.

Lệ phí - Không
Phí - Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không
Cơ sở pháp lý

-Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

-Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

-Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

-Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

-Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mới thầu xây lắp.

-Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

-Thông tư số 05/2015/TT-BKH ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

 

Các thủ tục liên quan khác