Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 14: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)
Loại thủ tục Kế hoạch đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Đối với Chủ đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND Thị xã phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND Thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu.

- Hồ sơ yêu cầu (bản gốc)

- Hồ sơ pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô).

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ yêu cầu 2 bộ).

- Tờ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu – Theo mẫu số 14.

- Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu theo mẫu quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  quy định chi tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ

CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Số:........../TTr-......

.........., ngày … tháng ... năm ....

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu ..........

(Tên gói thầu/Tên dự án)

Kính gửi:

  • Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )

 

  • Phòng Tài chính- Kế hoạch

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  quy định chi tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật);

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án);

Căn cứ Quyết định số:   /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán (nếu có);

Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,

......... (Tên Chủ đầu tư) kính trình UBND Thị xã phê duyệt hồ sơ yêu cầu ....…(tên gói thầu).

 

Nơi nhận:                     

- Như trên;

- Lưu.

 

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thị xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định hành chính.

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không
Cơ sở pháp lý

-Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

-Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

-Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

-Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

-Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  quy định chi tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

Các thủ tục liên quan khác