Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư
Loại thủ tục Kế hoạch đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Đối với chủ đầu tư hoặc Chủ đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai thực hiện đầu tư, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND Thị xã phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND Thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

Thành phần số lượng hồ sơ

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư:

* Thành phần hồ sơ

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Hồ sơ pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản sao)

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư:

* Thành phần hồ sơ

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Văn bản chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của UBND Thị xã (bản sao).

- Hồ sơ pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản sao)

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư –Theo mẫu số 12A.

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư –Theo mẫu số 12B.

 

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Số:........../TTr-......

.........., ngày … tháng ... năm ....

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư

(Tên dự án ...........)

Kính gửi:

- UBND Thị xã

 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- .(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật........;

Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,

............. (Tên chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư) kính trình UBND Thị xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư...............(tên dự án), theo những nội dung chủ yếu sau:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án:................................................................................................

2. Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư:..................................................

3. Tên chủ đầu tư:........................................................................................

 - Chủ đầu tư (nếu có):...................................................

4. Nguồn vốn:..............................................................................................

5. Thời gian thực hiện dự án................................:......................................

6. Địa điểm, quy mô dự án:..........................................................................

7. Các thông tin khác (nếu có): ....................................................

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:

Biểu 1. Phần công việc đã thực hiện

STT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện, giá hợp đồng

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Văn bản phê duyệt(nếu có)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu

Ghi chú: Đối với gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt( phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng(nếu có); dự phòng phí và những khoản chi phí khác(nếu có)...

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng được một trong các

hình thức lựa chọn nhà thầu

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

Tổng cộng giá trị thực hiện

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

- Biểu kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:

Biểu 3. Tổng hợp kế hoạch đấu thầu

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng giá gói thầu

 

2. Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu

- Tên gói thầu;

- Cơ  sở phân chia các gói thầu.

Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về mặt kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước..);

+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu một lần.

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu;

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu;

e) Hình thức hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU(NẾU CÓ)

VI. KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên .......(Tên chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư) kính trình UBND Thị xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư .......(tên dự án).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

UBND THỊ XÃ

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

Số:........../TTr-......

, ngày … tháng ... năm ....

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

trong giai đoạn thực hiện đầu tư

(Tên dự án ...........)

Kính gửi:

- UBND Thị xã

 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch

­­­­­­­­­­­­­

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- .(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật........;

Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- .(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch dấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư;

Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,

............. (Tên chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư) kính trình UBND Thị xã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư...............(tên dự án), theo những nội dung chủ yếu sau:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án:................................................................................................

2. Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư dự kiến:.....................................

3. Tên chủ đầu tư:........................................................................................

 - Chủ đầu tư (nếu có):...................................................

4. Nguồn vốn:..............................................................................................

5. Thời gian hoàn thành công tác CBĐT...................................................

6. Địa điểm, quy mô dự án dự kiến:............................................................

7. Các thông tin khác (nếu có): ..................................................................

II. KHÁI QUÁT PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU ĐƯỢC DUYỆT

  1. Phần công việc đã thực hiện:.............................................................
  2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: ........................................................................................
  3. Phần công việc thuộc  kế hoạch đấu thầu: ........................................
  4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có):......

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

- Nội dung điều chỉnh (nêu rõ những nội dung điều chỉnh, bổ sung theo mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu)

- Lý do điều chỉnh:....................................................................................

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên .......(Tên chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư) kính trình UBND Thị xã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư .......(tên dự án).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu)

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 5 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Thị xã.

- Cơ quan trực tiếp thẩm tra: Phòng Tài chính- Kế hoạch.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định hành chính.

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

 

Các thủ tục liên quan khác