Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 08: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

          + Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú các giấy tờ sau: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Biên bản ủy quyền.

          + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          + Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          + Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

Cách thức thực hiện - Nộp đơn trực tiếp
Thành phần số lượng hồ sơ

          +  Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7 Thông tư số 05).

          + Biên bản Ủy quyền;

          + Hồ sơ liệt sĩ.

          + 01 bộ 

 

 

Mẫu LS7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ

Kính gửi: …………………………………………………

Họ và tên: …………………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………………………………………… Nam/Nữ:           

Nguyên quán: .....................................................................................................................

Trú quán: .............................................................................................................................

Mối quan hệ với liệt sĩ: .....................................................................................................

Được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng:

Liệt sĩ ...................................................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................................  

Bằng “Tổ quốc ghi công” số …………………………………….. theo Quyết định số: ………………… ngày ... tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ.

Các giấy tờ kèm theo đơn: .............................................................................................. /.

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………………….
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… ……………………………………………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thời hạn giải quyết - 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
Lệ phí - Không
Phí - Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không
Cơ sở pháp lý Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH