Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 09: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc;

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

- 01 bộ

 

 

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Mẫu 5

BẢN KHAI BỔ SUNG TÌNH HÌNH THÂN NHÂN

 (Ban hành kèm theo Thông tư  số 16/2014/TT-BLĐTBXH

ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BẢN KHAI BỔ SUNG TÌNH HÌNH THÂN NHÂN

TRONG HỒ SƠ LIỆT SĨ

 

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

              ……………(1)……………………

Họ và tên người đề nghị:…………………………………..

Nam/nữ:………………

Sinh ngày ……... tháng …... năm ... .…….…

Nguyên quán: …………………………………………….………..…………………

Trú quán: ……………………………….……………….……………………………

Quan hệ với liệt sĩ: ………………………..…………………………………………

I. Thông tin về liệt sĩ:

Họ và tên liệt sĩ: ………………………………………………………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………….

Hy sinh:       ngày ….. tháng….. năm……….

Bằng Tổ quốc ghi công số: ……..…Quyết định số ……. ngày….. tháng…. năm…..

Tình hình thân nhân ghi trong hồ sơ liệt sĩ: ……………………………………….……..................................................................

…………………............................................................................................................

II. Tình hình thân nhân đề nghị bổ sung:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Mối quan hệ với liệt sĩ

Chỗ ở hiện nay

(nếu chết ghi rõ thời gian)

Hoàn cảnh hiện tại

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giấy tờ kèm theo có liên quan đến việc bổ sung tình hình thân nhân: ……………..…………………………………………………….………....................

…, ngày…tháng…năm…

…, ngày…tháng…năm…

Xác nhận của xã, phường……………     

Ông (bà)…………………………hiện cư trú tại………………………………………….

 

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ và  tên)

TM.UBND

(Ký tên, đóng dấu)

 

Họ và tên

 

 

Ghi chú:

 (1): Nơi trực tiếp thực hiện chế độ

Thời hạn giải quyết - 15 ngày
Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nội Vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội cựu thanh niên xung phong

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Hồ sơ liệt sĩ được bổ sung thông tin
Lệ phí - Không
Phí - Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Không
Cơ sở pháp lý Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH