Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 12: Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện
 • - Tiếp nhận hô sơ:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chỉ website tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

 • Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ soạn thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban cấp huyện.
 • Lãnh đạo ủy ban cấp huyện ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quản lý đô thị.
 • Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.
Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp hô sơ trực tuyên tại website Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ
 • - Thành phần hồ sơ bao gồm:
 • - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;
 • - Giấy phép xây dựng (GPXD) đã được cấp đối với trường hợp GPXD dựng bị rách, nát.
 • - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • -Lưu ý:
 • - Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa: Chủ đầu tư nộp bản chính các giấy tờ nêu trên.

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng: Chủ đầu tư gửi tệp tin chứa bản chụp bản chính các giấy tờ nêu trên, đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lại bản chính khi đên nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa.

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng).

 

 

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD

ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ ĐIÈU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DựNG

(Sử dựng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

 

Kính gửi:....................................................................

 1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ):......................................................................................................
 • Người đại diện:.................................................. Chức vụ:...........................................
 • Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................
 • Số nhà:.................. Đường (phố)...................... Phường (xã)..............................................
 • Quận (huyện).................................. Tỉnh, thành phố:........................................................
 • Số điện thoại:...................................................................................................................
 1. Địa điểm xây dựng:.....................................................................................................
 • Lô đất số:.................................................. Diện tích............................................. m2.

-Tại:............................................................... Đường:......................................................

 • Phường (xã).............................................. Quận (huyện)........................................
 • Tỉnh, thành phố:..........................................................................................................
 1. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (sổ, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép :

 1. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):
 2. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:........................................................
 • Tên đơn vị thiết kế: ...
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): số.................. cấp ngày...................

-Tên chủ nhiệm thiết kế:........................................................

 • Chứng chỉ hành nghề cá nhân số:............... do.................... cấp ngày:.........................
 • Địa chỉ:.........................................................................................................
 • Điện thoại:..........................................................
 • Giấy phép hành nghề số (nếu có):.............................. cấp ngày.......................
 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn:...... tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liêu:

1 -

2 -                                                                          ngày........... tháng........... năm...........

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Thời hạn giải quyết - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện TTHC

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
 • Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện.

Đối tượng thực hiên TTHC ’

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Văn bản.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Trường hợp GPXD bị rách , nát hoặc thất lạc.
Cơ sở pháp lý
 • - Luật Xây dựng 2014;
 • - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;
 • - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;
- Quyết định sổ 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một sô nội dung vê câp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội.