Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục thủ tục 8: Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu đề nghị xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại trụ sở UBND cấp phường. - UBND cấp phường tiếp nhận, xác nhận (nếu đủ điều kiện); chuyển cấp trên giải quyết theo quy định
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản khai (theo mẫu). - Giấy tờ, tài liệu chứng minh thời gian hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. - Bằng, huân huy chương hoặc giấy chứng nhận (nếu mất bản chính phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cấp hoặc Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Quận, Viện huân huy chương) - Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111050835360.Bản khai.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động –TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.