Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục thủ tục 9: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Cá nhân đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường, xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh * Giấy tờ phải xuất trình: - Thẻ thương binh - Giấy chứng nhận bị thương - Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp - Phiếu trợ cấp thương tật - Hộ khẩu thường trú của đương sự * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đề nghị cơ quan có thẩ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Nghị định số 105/2008/NĐ-CP của Chính phủ. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.