Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 26: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp phường, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày trả kết quả. - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp: - Đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 * Giấy tờ phải xuất trình: - Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (mẫu số 1-LT1 hoặc mẫu số 1-LT2) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ hoặc Ban Đảng, Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương. - Quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Phường hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) nơi người hoạt động cách mạng cư trú (mẫu số 1-LT3 hoặc mẫu số 2-TKN4). - Phiếu trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Phường hội (mẫu số 1-LT4 hoặc mẫu số 2-TKN5). - Hộ khẩu thường trú của đương sự * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường/Xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Phường hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Các thủ tục liên quan khác